testcjb

to audioFIGURE 1

NO FONT SPECIFIED

ā̊

ā̆  ē̆  ī̆  ō̆  ū̆  ə̄̆

ā́  ḗ  ī́  ṓ  ū́  ə̄́  ṏ́  s̄́

š́

ITALIC

ā̊

ā̆  ē̆  ī̆  ō̆  ū̆  ə̄̆

ā́  ḗ  ī́  ṓ  ū́  ə̄́  ṏ́  s̄́

š́  j́

ARIAL UNICODE MS

ā̊

ā̆  ē̆  ī̆  ō̆  ū̆  ə̄̆

ā́  ḗ  ī́  ṓ  ū́  ə̄́  ṏ́  s̄́

š́  j́

ITALIC

ā̊

ā̆  ē̆  ī̆  ō̆  ū̆  ə̄̆

ā́  ḗ  ī́  ṓ  ū́  ə̄́  ṏ́  s̄́

š́  j́

 (Schiltz, 1994, p. 181,

ɨspurn-

pl. 132; Figure 1)

Banān - Kasi ke dar sar-e u

Play in separate tab or page

 a♭

Figure 1. Silver Bactrian ‘Heraus’ type of Kujula Kadphise, mid-late 1st century. (BM 1924,1017.2)

SPECIAL CHARACTER LIST

ā́    ā́
ā̆    ā̆
ā̊    ā̊    å
ą̄
 ą̇
 c̣
 č̣
ē̆    ē̆
 ẹ̄
 Ė
 ɛ̄
 ə̄
ə̄́  ə̄́
 ə̆
 ə̄
ə̄̆  ə̄̆
g̣  g̣ (dot under)
g̨ g̨ (ogonek) 
 γ̌
ī̆  ī̆
ī́  ī́

 i̱
j́
 k̨
 m̄
 m̨
 n̨
 ŋ́
ō̆  ō̆
 ọ̄
 p̄
 p̣
 q̄
 q̇
 q̣
 r̥
 r̄
 ṛ́
 s̀
 s̄
š́  š́
 ṣ̌
́  s̄́
 ṣ́
 t̰
 U̇
ū̆  ū̆
ū́  ū́
 x́
 x̌
 x̣̌
 z̄
 ẓ̌

(EIr)

Cite this article: